28 Μαρτίου 2012

Αρχαία Καλαυρεία, 29 Μαρτίου 2012, στις 6 μ.μ. και στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης

Αυριο, Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012, στις 6 μ.μ. και στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης, (Διον. Αρεοπαγίτου 15) θα πραγματοποιηθεί η ετήσια συνεδρίαση του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών.
Θέμα: Απολογισμός 2011.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Άρτο Πέντινεν, Διευθυντής των ανασκαφών στο ναό του Ποσειδώνα του προγράμματος «ΚΑΛΑΥΡΕΙΑ» του Σουηδικού Ινστιτούτου.

Κατά τις εργασίες πεδίου έχουν εξετασθεί πολλά από τα κτίρια του ιερού καθώς και τα κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού δίπλα στον κύριο ναό. Έξω από το ιερό, όπου βρίσκεται η αρχαία πόλη της Καλαυρείας, έγιναν εκτενείς καθαρισμοί εν όψη μελλοντικών ανασκαφών.

 Μεταξύ των ευρημάτων ξεχωρίζει το χρυσό δαχτυλίδι της φωτογραφίας επάνω.


ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΣ ΕΣΥ ΔΑΣΚΑΛΕ…

Πέρασαν τόσες δεκαετίες προκειμένου να ξεφύγει ο «δασκαλάκος» απ’ τη μοίρα του και να οχυρωθεί με περισσότερες γνώσεις, με εγκυρότητα κι επιστημοσύνη. Εξομοιώσεις, Πιστοποιήσεις στις ΤΠΕ, Μεταπτυχιακά, Επιμορφώσεις και Δια Βίου Εκπαίδευση κατίσχυσαν στο εκπαιδευτικό τοπίο … ώσπου εν τέλει κατάφερε να χαίρει της εκτίμησης του συνόλου (εντάξει ας μην υπερβάλλουμε… κάποιων).
Σχετικά με τα μισθολογικά του κλιμάκια η εξέλιξη ήταν ανέκαθεν αστεία, αλλά ήταν εις θέσιν να το παραβλέψει βάζοντας πάνω απ’ όλα τους μαθητές του. Σήμερα, λοιπόν, βιώνει την αντιθετικότητα της αντίθεσης και παραμένει παρόλ’ αυτά σώφρων… έχοντας αποκτήσει ωστόσο ένα κουσούρι.
Παραμένει παθητικός δέκτης υπό τη σκέπη προφανώς και του «δόγματος του Σοκ» και παρατηρεί τα συμβαίνοντα σαν να βλέπει ταινία Matrix.

24 Μαρτίου 2012

Λόγια του Ισοκράτη


Περί Ελλήνων

Είναι δε τόσο μεγάλη η απόσταση που χωρίζει την πολιτεία μας από τους άλλους ανθρώπους ως προς την πνευματική ανάπτυξη και την τέχνη του λόγου, ώστε οι μαθητές της έχουν γίνει διδάσκαλοι των άλλων και κατόρθωσε (η πολιτεία μας) ώστε το όνομα των Ελλήνων να είναι σύμβολο όχι πλέον της καταγωγής, αλλά της πνευματικής ανύψωσης, και να ονομάζονται Έλληνες εκείνοι που παίρνουν τη δική μας μόρφωση και όχι αυτοί που έχουν την ίδια καταγωγή.

Τοσούτον δ' απολέλοιπεν η πόλις ημών περί το φρονείν και λέγειν τους άλλους ανθρώπους, ώσθ' οι ταύτης μαθηταί των άλλων διδάσκαλοι γεγόνασιν, και το των Ελλήνων όνομα πεποίηκεν μηκέτι του γένους, αλλά της διανοίας δοκείν είναι, και μάλλον Ελληνας καλείσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας.Περί της καταγωγής των Ελλήνων

«....Διότι κατοικούμε αυτήν την χώρα, χωρίς ούτε να εκδιώξουμε άλλους εξ αυτής ούτε να την καταλάβουμε έρημο ούτε να εγκατασταθούμε σε αυτήν ως ανάμεικτος ομάδα από διάφορα ανόμοια φύλα, απεναντίας είναι τόσον ευγενές και γνήσιο το γένος μας, ώστε τη χώρα, στην οποίαν είδαμε το πρώτο φως, εξακολουθούμε συνεχώς να κατοικούμε, διότι είμεθα αυτόχθονες και μόνον εμείς από όλους τούς άλλους έχομε το δικαίωμα να προσφωνούμε την πόλη μας με τις ίδιες λέξεις, δια των οποίων προσαγορεύομε τούς πλέον γνωστούς συγγενείς».

«....Ταύτην γάρ οικούμεν ούχ εταίρους εκβαλόντες ουδ' έρημον καταλαβόντες ούδ' εκ πολλών εθνών μιγάδες συλλεγέντες, αλλ' ούτω καλώς καί γνησίως γεγόναμεν, ώστ' εξ ήσπερ έφυμεν, ταύτην έχοντες άπαντα τόν χρόνον διατελούμεν, αυτόχθονες όντες καί τών ονομάτων τοίς αυτοίς οίσπερ τούς οικειωτάτους τήν πόλιν έχοντες προσειπείν: μόνοις γαρ ημιν των Ελλήνων την αυτήν τροφόν και πατρίδα και μητέρα καλέσαι προσήκει..»Περί Δημοκρατίας

Εγκατέστησαν (δηλαδή) το είδος εκείνο της δημοκρατίας, όχι αυτό που δεν έχει καθορισμένη πολιτική, και που θεωρεί ότι η ακολασία είναι ελευθερία, και το δικαίωμα να κάνη ό,τι θέλει ο καθένας, ευτυχία, παρά το πολίτευμα εκείνο που αυτά τα πράγματα τα κατακρίνει, και όπου κυβερνούν οι άριστοι· τον τύπο αυτόν του πολιτεύματος που είναι χρησιμότατος, οι πολλοί τον συγκαταλέγουν εις τα πολιτεύματα που έχουν βάση την περιουσία, όχι από αμάθεια, πως δεν το ξέρουν, παρά διότι ποτέ ως τώρα αυτοί δεν ενδιαφέρθηκαν για παρόμοια ζητήματα.

Κατεστήσαντο γαρ δημοκρατίαν, ου την εική πολιτευομένην και νομίζουσαν την μεν ακολασίαν ελευθερίαν είναι, την δ' εξουσίαν ό'τι βούλεταί τις ποιείν ευδαιμονίαν, αλλά την τοις τοιούτοις μεν επιτιμώσαν, αριστοκρατία δε χρωμένην: ην οι μέν πολλοί χρησιμωτάτην ούσαν ώσπερ την από των τιμημάτων εν ταις πολιτείαις αριθμούσιν, ου δι' αμαθίαν αγνοούντες, αλλά δια το μηδέν πόποτ' αυτοίς μελήσαι των δεόντων.Περί Δημοκρατίας

Οι διοικούντες δηλαδή (Σόλων και Κλεισθένης) κατ' εκείνον τον χρόνον την πόλιν, δεν ίδρυσαν πολίτευμα ονομαζόμενον μεν δι' ονόματος κοινοτάτου και ωραιοτάτου, μη φαινόμενον δε εις την εφαρμογήν τοιούτον εις τους ζώντας κατ' αυτό, ουδέ ίδρυσαν τοιούτον πολίτευμα το οποίον κατά τέτοιον τρόπον εξεπαίδευε τους πολίτας, ώστε να θεωρούν την μεν ακολασίαν δημοκρατίαν, την δε παρανομίαν ελευθερίαν, την αυθάδειαν ισονομίαν, ευτυχίαν δε την άδειαν του να πράττη καθένας ταύτα, αλλ' ίδρυσαν πολίτευμα το οποίον με το να μισή και να τιμωρή τους τοιούτους έκαμνεν όλους τους πολίτας καλυτέρους και σωφρονεστέρους.

Οι γαρ κατ' εκείνον τον χρόνον την πόλιν διοικούντες κατεστήσαντο πολιτείαν ουκ ονόματι μεν τω κοινοτάτω και πραοτάτω προσαγορευομένην, επί δε των πράξεων ου τοιαυτην τοις εντυγχάνουσι φαινομένην, ουδ' η τούτον τον τρόπον επαίδευε τους πολίτας ώσθ' ηγείσθαι την μεν ακολασίαν δημοκρατίαν, την δε παρανομίαν ελευθερίαν, την δε παρρησίαν ισονομίαν, την δ' εξουσίαν του ταύτα ποιείν ευδαιμονίαν, αλλά μισούσα και κολάζουσα τους τοιούτους βελτίους και σωφρονεστέρους άπαντας τους πολίτας εποίησεν.22 Μαρτίου 2012

Τι σημαίνει η συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ σε αγροτικά θέματα και πόσο παλιά είναι;

Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου συναντήθηκε με την Υπουργό Γεωργίας του Ισραήλ Orit Noked, η οποία βρίσκεται στη χώρα μας μετά από επίσημη πρόσκληση του Υπουργού Κώστα Σκανδαλίδη, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποκαλούμενης «στρατηγικής συνεργασίας».

Μεταξύ άλλων η ελληνική πλευρά, ζήτησε να δοθεί συνέχεια στο θέμα της παροχής τεχνογνωσίας από το Ισραήλ, για το σχεδιασμό συστημάτων ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης και τη δημιουργία πρότυπων διαμετακομιστικών σταθμών αγροτικών προϊόντων, σε περιοχές που συγκεντρώνουν παραγωγικό ενδιαφέρον αλλά και που μπορούν να αποτελέσουν εμπορικά και εξαγωγικά κέντρα.

Η Υπουργός Γεωργίας του Ισραήλ Orit Noked, από την πλευρά της, αναφέρθηκε στις καλές σχέσεις και τη συνεργασία των δυο χωρών κλπ κλπ και σημείωσε ότι η χώρα της έχει αναπτύξει μια μοντέρνα αγροτική τεχνολογία, την οποία και θέλει να τη μεταλαμπαδεύσει στην Ελλάδα για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα... και πιο συγκεκριμένα είπε:


"Πραγματικά στη διάρκεια των συνομιλιών, εντυπωσιάστηκα από αυτά τα οποία μου είπε ο Έλληνας ομόλογός μου, σχετικά με τις ιδέες και τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, που αναμφισβήτητα αποτελούν πάρα πολύ σημαντικά βήματα, τόσο για την αγροτική ανάπτυξη, όσο και για την οικονομική ανάπτυξη μέσω του αγροτικού τομέα.

Το Ισραήλ και η Ελλάδα είχαν και κατά το παρελθόν πολλές επαφές σε πολιτιστικό επίπεδο. Αναμφισβήτητα αναμένουμε πάρα πολλά από τη συνέχιση της καλής συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στις δυο χώρες και στον αγροτικό τομέα, ο οποίος είναι ο δικός μας τομέας.

Το Ισραήλ έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα μια μοντέρνα αγροτική τεχνολογία με πολλές γνώσεις, τις οποίες, στα πλαίσια της συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στις δυο χώρες, θα θέλαμε να τη μεταλαμπαδεύσουμε και στην Ελλάδα μαζί με όλη μας τη φιλία και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Πλέον πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη.

Αγαπητέ κ. Υπουργέ, σας ευχαριστώ και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε και μάλιστα το Μάιο στα πλαίσια της Διεθνούς Αγροτικής Έκθεσης, που οργανώνεται στο Ισραήλ.

Τελειώνοντας, ήθελα να αναφερθώ στη συνάντησή μας με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή, τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν άνθρωπο και πιστεύω ότι στο πλαίσιο της συναντήσεώς μας θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για το μέλλον της γεωργίας μας."Πάμε τώρα ένα ταξίδι πίσω, αρκετά χρόνια,  με όχημα τα παρακάτω αποσπάσματα του  βιβλίου....
....του "αιθαιροβάμωνος" Ιωάννη Φουράκη...
" ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΙΣ" (εκδόσεις Τάλως) ... 


...κυκλοφόρησε το 1985!
Τα αποσπάσματα είναι από την επανέκδοση του το 2000 με κάποια επιπρόσθετα δεδομένα, όπως αυτά των βομβαρδισμών με απεμπλουτισμένο ουράνιο στην Σερβία.
και στην συνέχεια ας προβληματιστούμε διαβάζοντας.....
περί του νέου κώδικα τροφίμων, γνωστού ως codex alimentarius
που έχει επιβληθεί στις ΗΠΑ Καναδά και άλλες χώρες και σιγά σιγά επιβάλλεται στις χώρες της Ευρώπης μέσω της Ε.Ε.Πατήστε, κάντε κλικ στις εικόνες για μεγένθυση...19 Μαρτίου 2012

Ουσία σε σαμπουάν και καλλυντικά, μπλοκάρει τα νευρικά κύτταρα. Όλη η λίστα των προιόντων!

Ο σημερινός φοβικός άνθρωπος, ζώντας μέσα στο αίνιγμα της τεχνολογίας, της αλάνθαστης επιστήμης και της πολιτικής αστάθειας, διαβάζοντας παράλληλα και τα αποτελέσματα βάσιμων ερευνών που δείχνουν με το δάχτυλο, -ονομαστικά και ουρλιάζοντας- την επικινδυνότητα κάποιων προιόντων , (τα οποία εκπαιδευτήκαμε να τα συνδέουμε με...
την προσωπικότητα μας) νιώθει ανοχύρωτος, ανυπεράσπιστος, μπερδεμένος και στο τέλος, αφορίζει όλα τα προιόντα που υπάρχουν στην αγορά και τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν την υγεία του ίδιου και της οικογένειας του.
Οπότε η αντίσταση μοιάζει εντελώς απίθανη. Όμως σε αυτή τη σκέψη βασίζονται και αυτές οι δολοφονικές εταιρείες που παίζουν με την ζωή μας. Στο μπέρδεμα, στην αναβλητικότητα, στην αίσθηση της μάζας που έχουμε. Νιώθουμε πολλές φορές σαν μια αγέλη ποντικών ,που μας κυνηγάει μια μόνο γάτα. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα ποντίκια μπορούν να σωθούν απο την γάτα, αν αλλάξουν τους κανόνες. Αν ορίσουν εκείνα τους κανόνες του παιχνιδιού.
Η αντίσταση δεν είναι απίθανη στα επικίνδυνα προιόντα. Αγοράζουμε οικολογικά. Αν δεν έχουμε χρήματα φτιάχνουμε μόνοι μας. Αν δεν έχουμε συνταγές ψάχνουμε να βρούμε. Ποτέ στην ιστορία του ο άνθρωπος δεν ήταν πιο προσωπικά υπεύθυνος για τις επιλογές του όπως είναι σήμερα. Αν δεν σαστίσει απο την ενημέρωση, η ενημέρωση τελικά μόνο καλό μπορεί να του κάνει. Τον χτίζει ως προσωπικότητα. Αν μάθει να χρησιμοποιεί σωστά τις πληροφορίες του και όχι σαν αφορμή για χάος, μπορεί με την αποχή απο τα επικίνδυνα προιόντα να αλλάξει τους κανόνες της αγοράς.
Να επιβάλλει την ηθική.
Ζώντας με επικίνδυνα προιόντα, με επικίνδυνες τροφές, δεν είναι να απορεί κανείς κάτω απο πιο φιλοσοφικό υποβαθρο δημιουργήθηκε το σκάνδαλο με την επικίνδυνη σιλικόνη στα στήθη των γυναικών.

18 Μαρτίου 2012

O Νόμος του Μπόντε και η πυθαγόρεια θεώρηση των αριθμώνΥπάρχουν στην αστρονομία μερικά παράδοξα που φανερώνουν τη δύναμη του αριθμού, μια περίεργη και μυστηριώδη, θα ήταν δυνατόν να προσθέταμε, δύναμη:

0 3 6 12 24 48 96 192 384 768
Ο καθένας διπλάσιος του προηγούμενου, εκτός του 0 και του 3.

Προσθέστε σε όλους τον αριθμό 4:
4 7 10 16 28 52 100 196 388 772

Διαιρέστε διά του 10:
0,4 0,7 1 1,6 2,8 5,2 10 19,6 38,8 77,2

Αθροίστε τους παραπάνω αριθμούς σε μονοψήφιο:
4 7 1 7 1 7 1 7 1 7

Αυτή την περίεργη σειρά των αριθμών την βρήκαν αρχικώς ο Βολφ και ο Τίτιους, έπειτα δε την διετύπωσε ακριβώς ο Μπόντε το 1778.
Όταν ανακοινώθηκε από τον Μπόντε η σειρά αυτή των αριθμών, που δίνει τις αποστάσεις των πλανητών από την Ήλιο, δεν ήταν γνωστοί οι αστεροειδείς ούτε ο ουρανός ούτε οι δύο τελευταίοι πλανήτες του ηλιακού συστήματος.
Φανταστείτε την κατάπληξη όταν ανακαλύφθηκαν να βρίσκονται στις αποστάσεις που όριζε η σειρά του Μπόντε.

16 Μαρτίου 2012

Ποιοι φοβούνται την οργάνωση των πολιτών σε ομάδες αυτοπροστασίας και γιατί;

Ένα νέο φαινόμενο, αλλά πολύ παλιό στις περισότερες χώρες σε δύση και ανατολή, η αυτοοργάνωση σε άτυπες, άοπλες πολιτοφυλακές, ικανές όμως να αντιπαρέλθουν σε μία σειρά προκλήσεων ασφαλείας, φαίνεται ότι αποτελεί το νέο “καρφί στο μάτι” του μνημονιακού καθεστωτικού συστήματος. Οι αυτοοργανωμένες ομάδες δημιουργήθηκαν, όπως οι συμμετέχοντες σε αυτές δηλώνουν, για να προστατέψουν τις οικογένειες τους και τις περιουσίες τους από την εγκληματικότητα που όλοι φωνάζουν ότι αυξάνεται αλλά κανένας δεν κάνει τίποτα για αυτή.

14 Μαρτίου 2012

«Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα». Αλήθεια ή ψέματα;

Περί τα τέλη του 19ου αιώνα, ο ιατρός το επάγγελμα Σίγκμουντ Φρόϋντ, διετύπωσε μια θεωρία ψυχιατρικής θεραπευτικής. Την ονόμασε ως γνωστόν «Οιδιπόδειο σύμπλεγμα», το οποίο σύμφωνα με τη ψυχαναλυτική Σχολή του, είναι ο έρωτας του υιού με τη μητέρα, με ό,τι αυτό βιολογικά, ψυχικά και αντικοινωνικά αποτελέσματα θα έχει.
Αναλύοντας τη θεωρία του Σ. Φρόϋντ, ο οποίος στο βιβλίο του «Εισαγωγή στη ψυχανάλυση», αυτό που ονομάζει «Οιδιπόδειο σύμπλεγμα», το υποστηρίζει ως εξής: «Το αγόρι έχει το άγχος του ευνουχισμού, ενώ το κορίτσι το φθόνο του μορίου. Το αγόρι από τα πέντε έως τα επτά του χρόνια αναπτύσσει μια επιθυμία για αιμομικτικές σχέσεις με τη μητέρα του, τον πατέρα το βλέπει σαν αντίζηλο. Φοβάται τη τιμωρία του. Και! Αυτός ο φόβος παίρνει την αρχική μορφή, του άγχους του ευνουχισμού, ενός φόβου ότι ο πατέρας θα τιμωρήσει το αγόρι, στερώντας το μόριό του. Το κορίτσι, πάντα με τη θεωρία του Φρόϋντ, υποφέρει από το άγχος με τη μορφή του φθόνου του μορίου, νιώθει δηλαδή ότι της λείπουν τα γεννητικά όργανα. Παραπονιέται στη μητέρα της πως δεν έχει μόριο και τη κατηγορεί γι’ αυτό. Εξ αιτίας αυτού η εχθρότητα που δημιουργείται μεταξύ μάνας και κόρης, κάμει τη δεύτερη να στραφεί στο πατέρα της για να βρει ικανοποίηση και αγάπη…».


13 Μαρτίου 2012

ΕΠΗΡΕΑΖΩ ἀλλὰ ΕΠΙΡΡΟΗ, γιατί;


Ἂν καὶ θὰ νόμιζε κανεὶς ὅτι πρόκειται γιὰ λέξεις τῆς ἴδιας οἰκογένειας παραγώγων, ἐν τούτοις δὲν εἶναι.
Ἔχουν ἐντελῶς διαφορετικὴ ἐτυμολογία.


ΕΠΙΡΡΟΗ < ἐπιρρέω < ἐπὶ +ῥέω.


Ἀρχικῶς, ἐπιρροή σήμαινε τὴν εἰσροή νεροῦ. Στὴν συνέχεια ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖται καὶ μεταφορικῶς, καταλήγοντας στὰ νεώτερα ἑλληνικὰ νὰ ἀποδίδει τὸ γαλ. influence.


ΕΠΗΡΕΑΖΩ < ΕΠΗΡΕΙΑ < ἐπὶ + ἀρειή [ἀρειά= ἀπειλή, βλάβη/ ἄρα= κατάρα] ἢ ἐπὶ + ἔρις [μ᾿ ἔκταση φωνήεντος ἐν συνθέσει]


Στὰ ἀρχαῖα «ἐπηρεάζω» = φοβερίζω, ἀπειλῶ, ἐνοχλῶ, κακομεταχειρίζομαι. Στὴν πορεία ἡ λέξη «ἐπήρεια» πῆρε τὴν σημερινὴ ἔννοια λόγῳ ἀκουστικῆς σύμπτωσης κατὰ τὸν μεσαίωνα μὲ τὴν τότε λέξη «ἐπίρροια», ποὺ ἀντικατέστησε γρήγορα.

Ἐπιρροή καὶ ἐπήρεια ἔχουν τὴν σημασία τῆς ἐπίδρασης, ὅμως, ἡ λέξη ἐπήρεια («ὑπὸ τὴν ἐπήρεια», λέμε διαφόρων πραγμάτων ὄχι τόσο ἀνθρώπων) καὶ ἐπηρεάζω ἔχουν μία πιὸ ἀρνητικὴ χροιά. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν λέξη «ἐπιρροή» ποὺ ἔχει πιὸ μετριασμένη καὶ χρησιμοποιεῖται γιὰ ἐπιδράσεις σὲ πρόσωπα ἢ σὲ ἀποτελέσματα καταστάσεων, καὶ κυρίως σημαίνει ἐπίδραση ἀπὸ πρόσωπο καὶ ὄχι οὐσίες π.χ. Δὲν θὰ λέγαμε, δηλαδή, «ἡ ἐπιρροὴ τῶν ναρκωτικῶν» τόσο, ὅσο «ἡ ἐπήρεια τῶν ναρκωτικῶν» ἢ πιὸ σωστὰ «ἡ ἐπιρροὴ τοῦ τάδε πολιτικοῦ στὸν λαό» ἀπὸ «ἡ ἐπήρεια τοῦ τάδε πολιτικοῦ στὸν λαό».http://hellenicglotta.blogspot.com/

Πτυελοδοχείον: Γιώργος Μπαμπινιώτης ο "Φοινικιστής"

Εκτός του ότι το λεξικό του είναι καλό μόνο για λόγους ελέγχου ορθογραφίας κατά τα άλλα....
....από ετυμολογικής απόψεως είναι....ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ και παραχαράσει την γλώσσα...
Τι εννοούμε;;
Ξέρουμε και ξέρει τί.
ΓΙΑΤΙ οι ΓΚΕΙ είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ στην Νέα Τάξη Πραγμάτων

Βρίσκονται παντού, είτε στην πολιτική, είτε στην εκπαίδευση, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων, είτε ως φορτηγατζήδες, είτε ως μπετατζήδες, είτε ως αεροσυνοδοί, είτε ως παρένθετες μητέρες, είτε ως τραγουδιστές και τραγουδίστριες κλπ. Φιγουράρουν σχεδόν σε κάθε τηλεοπτική εκπομπή, είτε ως καλεσμένοι είτε ως παρουσιαστές και, φυσικά, γίνονται εύκολα είδηση, είτε μέσω φημών είτε μέσω προσωπικών παραδοχών.Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, λοιπόν, οι gay βρίσκονται πάντα στην επικαιρότητα. Αν και αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του πλανήτη μας, γύρω στο 3%, η πολύ καλή «προβολή» τους φαίνεται να φτάνει ή και να ξεπερνάει το 50%του παγκόσμιου πληθυσμού.

Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν και να προασπίζονται τις προτιμήσεις τους, είτε αυτό αρέσει σε κάποιους είτε όχι. Ωστόσο η συνεχής προβολή των επιλογών και των προτιμήσεων των gay μοιάζει να είναι κατευθυνόμενη. Όπως η τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια ενός supermarket.

10 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΓράφει η Πόπη Σουφλή
Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις της ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ Χριστίνας Σαλεμή , που έστειλε πριν λίγες μέρες στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, καταγγελία για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά του Κ. Παπούλια, του Λ. Παπαδήμου, του Γ. Πανπανδρέου, του Ε. Βενιζέλου, του Θ. Πάγκαλου και άλλων πολιτικών που εμπλέκονται στην παράδοση της Ελλάδας μέσω του επαχθούς Μνημονίου.

Τα attikanea, δημοσίευσαν την καταγγελία της Χριστίνας Σαλεμή (θα την βρείτε στην θεματολογία με το όνομά της).
Μέρος αυτής της καταγγελίας, αφορούσε και τον νόμο που πέρασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και αφορά στους δωρητές οργάνων.
Με στοιχεία φωτιά, η Χριστίνα Σαλεμή αποκαλύπτει ένα ακόμη ΜΑΖΙΚΌ εγκλημα των ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΩΝ, κατά των Ελλήνων, καθώς η δωρεά οργάνων δεν θα είναι προαιρετική, αλλά υποχρεωτική. Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ!
Τα ντοκουμέντα που παραθέτει είναι συγκλονιστικά.Εχθές κατ'εξαίρεση, άνοιξα τη τηλεόραση και τι είδαν τα μάτια μου ;; Διαφήμιση για την δωρεά οργάνων και μάλιστα με δικά μας λεφτά. Αντί δηλαδή η κυβέρνηση να κάνει το χρέος της και να ενημερώνει τον κόσμο για το καινούργιο σχετικό νόμο, έτσι όπως δεσμεύτηκε, κάνει τηλεοπτική εκστρατεία για να παραπλανήσει τους πάντες. Δείτε πιο κάτω τι εννοώ .

Απόσπασμα από την καταγγελία μου στην Χάγη :

ΒΥΘΟΣ....ΦΡΟΝΗΣΙΣ, ΓΝΩΜΗ, ΝΟΗΣΙΣ8 Μαρτίου 2012

Solarsystemscope / Αυτό τον Μήνα....


Δείτε στην διεύθυνση:
http://www.solarsystemscope.com 
σε διαδραστικό παράθυρο το ηλιακό μας σύστημα με πολλά στοιχεία, όπως και οι αστερισμοί....


(το παρακάτω: από το http://www.telescopeshop.gr )

Εικ. Ουρανος: Ο ουρανός του Μαρτίου για το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της Αθήνας (15/03/2012 21:00 UTC). (Credit: http://space.about.com)

Αυτό το Μήνα..

Ο πρώτος μήνας της άνοιξης μας επιφυλάσσει πολλές όμορφες αστρονομικές εκπλήξεις. Κατ’ αρχάς θα έχουμε τη σπάνια ευκαιρία να θαυμάσουμε ταυτόχρονα έξι από τα λαμπρότερα ουράνια σώματα την ίδια νύκτα: Ερμή, Αφροδίτη, Δία, Άρη, Σελήνη, και Σείριο, ακόμη και το λαμπρό άστρο Κάνωπο (ορατό μόνο από την Κρήτη). Τρεις βροχές διαττόντων μας περιμένουν αυτό το μήνα. Και βέβαια τον Μάρτιο έχουμε και την εαρινή ισημερία, στις 20 του μήνα, που σηματοδοτεί την πρώτη ημέρα της άνοιξης.


o ΛΥΧΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΔΟΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ....ΨΥΧΗΣ! ΔΕΙΤΕ ΤΟ...

o ΛΥΧΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: ΔΟΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ....ΨΥΧΗΣ! ΔΕΙΤΕ ΤΟ...: Φαινόμενα - Τεύχος 45

o ΛΥΧΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Το κρυφό δόκανο....

o ΛΥΧΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Το κρυφό δόκανο....: Φαινόμενα - Τεύχος 37

5 Μαρτίου 2012

Ελευθερία της Ψυχής

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναμασούν τις σκέψεις άλλων ή δημιουργούν «νέες» σκέψεις αναμιγνύοντας τις σκέψεις άλλων, σχηματίζοντας μια νέα μορφή απ’ αυτές.
Είναι καταναλωτές... Οι υψηλές σκέψεις όχι μόνο επηρεάζουν τη νευρική ουσία, αλλά και καθαρίζουν το αίμα..
 

..ανθρώπινη ψυχή, ο πεσμένος Σπινθήρας μέσα στα σώματα..
 

1 Μαρτίου 2012

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!
Πόλεμοι? Μα γιατί? Δικτατορίες ,στρατιωτικές χούντες γιατί?
Περιττές, πολυδάπανες και αντιπαθητικές διαδικασίες.
Υπάρχει τρόπος να επιβληθεί πλέον μια τυραννία με τρόπους πιο σικάτους και ύπουλους. 
Να μη πάρει "πρέφα" το θύμα πως ετοιμάζεται για εκτέλεση. 
Να νομίζει πως μια ανηφορίτσα είναι και μόλις την ανέβει από κάτω θα βρει τη ζωούλα του ξανά να τον περιμένει ομορφότερη κι από πρώτα...