12 Ιανουαρίου 2012

Περί πλούτου,About wealth,A propos de la richesse,Über Reichtum,A proposito di ricchezza,Acerca de la riqueza,Maidir rachmais,אודות עושר...


ΠΛΟΥΤΩ ΑΠΟΣΤΕΙ - Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.
ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΤΩ - Να αποκτάς δικαίως.
ΠΛΟΥΤΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣ - Να πλουτίζεις δικαίως.
(ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)

ΥΓΙΑΙΝΕΙΝ ΜΕΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΔΡΙ ΘΝΗΤΩι,
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΕ ΚΑΛΟΝ ΦΥΑΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ,
ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΔΕ ΠΛΟΥΤΕΙΝ ΑΔΟΛΩΣ
Υπέρτατον αγαθόν για τον θνητόν η υγεία,
δεύτερον αγαθόν η καλή του φύσις (η ευ-φυία, το γερό «σκαρί» του)
και τρίτον ο τίμιος πλούτος.
(ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΓΟΡΓΙΑΣ)

Ο πλούτος δεν είναι απορριπτέος αλλά δεν είναι και ο μόνος σκοπός στην ζωή. Είναι απλώς ένα από τα μέσα επιτεύξεως της ευτυχίας.
Αυτό σημαίνει, να πλουτίζεις στηριζόμενος στις τίμιες ικανότητές σου, στην παραγωγική εργασία σου, στην παραγωγή προϊόντων από την φύση και όχι σε απάτες.
Διότι το χρήμα δεν πρέπει να φέρνει χρήμα.
ΠΑΝΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ ΤΟΚΟΣ ΕΣΤΙ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ως γενικόν συμπέρασμα, ότι για όλα τα κακά ευθύνεται ο τοκισμός).

Καλό είναι να θυμάσαι ότι ο πλούτος δεν σημαίνει απαραιτήτως και χρήμα.
ΕΙ ΒΟΥΛΕΙ ΠΛΟΥΣΙΟΝ ΤΙΝΑ ΠΟΙΗΣΑΙ, ΜΗ ΧΡΗΜΑΣΙΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΙ ΤΗΣ ΔΕ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΑΦΑΙΡΕΙ. Εάν θέλεις πλούσιον κάποιον να κάνεις, μην του δώσεις χρήματα, αλλά, αφαίρεσέ του τις επιθυμίες. (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ)
Διότι όσα και να έχει κάποιος, πάντα φτωχός θα παραμένει εάν αποζητά συνεχώς και άλλα.

ΑΓΓΛΙΚΑ - ENGLISH
About wealth

Keep distance from wealth.
Gain things in a fair manner.
Become rich in a fair manner.
(Delphic Orders – Ancient Greek sayings)

Health is the greatest good for man
The second good is good physical condition
and the third is wealth acquired without deceit.
(Plato, Gorgias)

Wealth is not rejectable but is not the only purpose in life. It is simply a means to accomplish happiness.
This means that to get rich must be based on your honest skills, in your productive work, in producing things from nature and not scams.
Because the money must not bring money.

For all the evils the interest payable is responsible (Aristotle Politics, general conclusion)

It is good to remember that wealth does not necessarily mean money.

If you want to make someone rich, do not give him money, but remove his desires. (Epicourus)

Because even if someone has too much, always will remain poor if it craves more and more.

ΓΑΛΛΙΚΑ - FRENCH
A propos de la richesse.

Gardez distance de la richesse.
Gain des choses d'une manière équitable.
Devenir riche d'une manière équitable.
(Ordres de Delphes - ancien dicton grec)

La santé est le plus grand bien pour l'homme,
la bonne seconde est une bonne condition physique
et la troisième est la richesse acquise sans tromperie.
(Platon, Gorgias)

La richesse n'est pas rejetable mais n'est pas le seul but dans la vie. Il est simplement un moyen d'accomplir le bonheur.
Cela signifie que pour devenir riche doit être basé sur vos compétences honnête, dans votre travail productif, dans la production de choses de la nature et de ne pas les escroqueries.
Parce que l'argent ne doit pas apporter de l'argent.

Pour tous les maux de l'intérêt payable en est responsable. (Politique d'Aristote, la conclusion générale)

Il est bon de rappeler que la richesse ne signifie pas nécessairement l'argent.

Si vous voulez faire quelqu'un de riche, ne lui donnez pas d'argent, mais retirer ses désirs. (Epicourus)

Parce que même si quelqu'un a trop, restera toujours pauvre si elle aspire de plus en plus.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - GERMAN
Über Reichtum.

Halten Sie Abstand von Reichtum.
Gewinnen Sie die Dinge in einer fairen Art und Weise.
Werden Sie reich in einer fairen Art und Weise.
(Delphic Bestellungen - Altgriechisch Sprichwort)

Gesundheit ist das höchste Gut für den Menschen,
der zweite gut ist gute Kondition
und der dritte ist Reichtum ohne Betrug erworben.
(Platon, Gorgias)

Reichtum ist nicht verwerflich, ist aber nicht das einzige Ziel im Leben. Es ist einfach ein Mittel zum Glück zu erreichen.
Dies bedeutet, dass man reich auf Ihre ehrliche Fähigkeiten beruhen muss, in Ihre produktive Arbeit, in der Herstellung von Dingen aus der Natur und nicht Betrug.
Weil das Geld muss kein Geld.

Für alle die Übel der Zinsen verantwortlich. (Aristoteles Politik, allgemeine Schlussfolgerung)

Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass Reichtum nicht unbedingt Geld.

Wenn Sie jemanden reich werden wollen, geben Sie ihm nicht Geld, sondern entfernen Sie seine Wünsche. (Epicourus)

Denn selbst wenn jemand zu viel, wird immer arm bleiben, wenn es mehr und mehr sehnt.

ΙΤΑΛΙΚΑ - ITALIAN
A proposito di ricchezza.

Tenere lontano dalla ricchezza.
Guadagnare le cose in modo equo.
Diventare ricchi in modo equo.
(Ordini Delphic - antico detto greco)

La salute è il bene più grande per l'uomo,
la seconda è buona buona condizione fisica
e il terzo è la ricchezza acquisita senza inganno.
(Platone, Gorgia)

La ricchezza non è confutabile, ma non è l'unico scopo nella vita. E 'semplicemente un mezzo per raggiungere la felicità.
Questo significa che per diventare ricchi deve essere basata sulla capacità onesto, nel lavoro produttivo, a produrre le cose dalla natura e non truffe.
Perché il denaro non deve portare i soldi.

Per tutti i mali degli interessi passivi è responsabile. (Politica di Aristotele, conclusione generale)

E 'bene ricordare che la ricchezza non significa necessariamente denaro.

Se si vuole fare un ricco, non dargli i soldi, ma rimuovere i suoi desideri. (Epicourus)

Perché anche se qualcuno ha troppo, resterà sempre povera se si aspira sempre di più.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ - SPANISH
Acerca de la riqueza.

Mantener la distancia de la riqueza.
Aumento de las cosas de una manera justa.
Hacerse rico de una manera justa.
(Órdenes de Delfos - diciendo griego antiguo)

La salud es el mayor bien para el hombre,
el segundo es una buena condición física
y la tercera es la riqueza adquirida sin engaño.
(Platón, Gorgias)

La riqueza no es rechazable, pero no es el único propósito en la vida. Es simplemente un medio para lograr la felicidad.
Esto significa que para hacerse rico debe estar basada en sus habilidades honestas, en su trabajo productivo, en la producción de las cosas de la naturaleza y no una estafa.
Debido a que el dinero no debe traer el dinero.

De todos los males del interés a pagar es el responsable. (Política de Aristóteles, la conclusión general)

Es bueno recordar que la riqueza no significa necesariamente dinero.

Si usted quiere hacer con alguien rico, no le dan dinero, sino eliminar a sus deseos. (Epicourus)

Porque incluso si alguien tiene demasiado, siempre seguirá siendo pobre si se quiere más y más.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ - PORTUGUESE
Sobre a riqueza.

Mantenha distância da riqueza.
Ganhar as coisas de uma forma justa.
Tornar-se rico de uma maneira justa.
(Pedidos de Delfos - dizendo grego antigo)

Saúde é o maior bem para o homem,
o segundo é bem boa condição física
ea terceira é a riqueza adquirida sem engano.
(Platão, Górgias)

A riqueza não é rejeitável, mas não é o único propósito na vida. É simplesmente um meio para atingir a felicidade.
Isto significa que para ficar rico deve ser baseada em suas habilidades honesto, em seu trabalho produtivo, na produção de coisas da natureza e não scams.
Porque o dinheiro não deve trazer dinheiro.

Para todos os males os juros a pagar é responsável. (Aristóteles Política, conclusão geral)

É bom lembrar que a riqueza não significa necessariamente dinheiro.

Se você quiser fazer alguém rico, não lhe dê dinheiro, mas remover os seus desejos. (Epicourus)

Porque, mesmo se alguém tem muito, sempre continuará a ser pobre se anseia por mais e mais.

ΔΑΝΕΖΙΚΑ - DANISH
Om rigdom.

Hold afstand fra rigdom.
Opnå tingene på en retfærdig måde.
Bliv rig på en retfærdig måde.
(Delphic Ordrer - oldgræsk at sige)

Sundhed er den største gode for mennesket,
den anden gode er god fysisk tilstand
og den tredje er rigdom erhverves uden bedrag.
(Platon, Gorgias)

Rigdom er ikke rejectable, men er ikke det eneste formål i livet. Det er simpelthen et middel til at opnå lykke.
Det betyder, at for at blive rig, skal være baseret på din ærlige færdigheder, i din produktivt arbejde, i produktion af ting fra naturen og ikke svindel.
Fordi pengene ikke skal medbringe penge.

For alle onder de skyldige renter er ansvarlig for. (Aristoteles Politik, generel konklusion)

Det er godt at huske på, at rigdom ikke nødvendigvis betyder penge.

Hvis du ønsker at gøre nogen rige, ikke giver ham penge, men fjerne hans begær. (Epicourus)

For selv om nogen har for meget, vil altid forblive fattige, hvis det craves mere og mere.

ΣΟΥΗΔΙΚΑ - SWEDISH
Om rikedom.

Håll avstånd från rikedom.
Få saker på ett rättvist sätt.
Bli rik på ett rättvist sätt.
(Delphic Beställningar - Grekiska ordspråk)

Hälsa är det största goda för människan,
andra bra är god fysisk kondition
och den tredje är rikedomen förvärvas utan svek.
(Platon, Gorgias)

Rikedom är inte rejectable men är inte det enda mål i livet. Det är helt enkelt ett sätt att uppnå lycka.
Detta innebär att för att bli rik måste baseras på din ärliga färdigheter, i produktivt arbete, i att producera saker från naturen och inte bedrägerier.
Eftersom pengarna inte måste ta pengar.

För alla onda räntan är ansvarig. (Aristoteles Politik, allmänna slutsats)

Det är bra att komma ihåg att förmögenhet innebär inte nödvändigtvis pengar.

Om du vill göra någon rik, ge inte honom pengar, men ta bort hans önskningar. (Epicourus)

För även om någon har för mycket, kommer alltid att förbli fattiga om man längtar mer och mer.

ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ - NORWEGIAN
Om rikdom.

Hold avstand fra rikdom.
Gain ting på en rettferdig måte.
Bli rik på en rettferdig måte.
(Delfi Orders - Gammelgresk si)

Helse er det største gode for mennesket,
andre gode er god fysisk form
og den tredje er vell kjøpt uten svik.
(Platon, Gorgias)

Rikdom er ikke rejectable men er ikke den eneste mål i livet. Det er bare et middel for å oppnå lykke.
Dette betyr at for å bli rik må være basert på ærlige ferdigheter, i produktivt arbeid, å produsere ting fra naturen, og ikke svindel.
Fordi pengene ikke skal bringe penger.

For alle onder interessen betales er ansvarlig. (Aristoteles Politikk, generell konklusjon)

Det er godt å huske at rikdom betyr ikke nødvendigvis penger.

Hvis du ønsker å gjøre noen rik, ikke gi ham penger, men fjerne hans ønsker. (Epicourus)

Fordi selv om noen har for mye, vil alltid forbli dårlig hvis det craves mer og mer.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ - FINNISH
Tietoja vaurautta.

Pidä etäisyys vaurautta.
Gain asioita oikeudenmukaisesti.
Rikastua oikeudenmukaisesti.
(Delphic Tilaukset - Antiikin Kreikan sanonta)

Terveys on suurin hyvä mies,
Toisen hyvä on hyvä fyysinen kunto
ja kolmas on rikkaus saada ilman vilppiä.
(Platon, Gorgias)

Tulotaso ei ole rejectable mutta ei ole ainoa tarkoitus elämässä. Se on yksinkertaisesti keino saavuttaa onnea.
Tämä tarkoittaa, että rikastua on perustuttava rehellisen taitoja omassa tuottavaa työtä, tuottamaan asioita luonnosta eikä huijauksia.
Koska rahaa ei saa tuoda rahaa.

Kaikkien pahasta korko on vastuussa. (Aristoteles politiikka, yleinen päätelmä)

On hyvä muistaa, että rikkaus ei välttämättä tarkoita rahaa.

Jos haluat tehdä joku rikas, en anna hänelle rahaa, mutta poista halujaan. (Epicourus)

Sillä vaikka joku on liian paljon, aina jää huono, jos se kaipaa enemmän ja enemmän.

ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ - DUTCH
Over rijkdom.

Houd afstand van rijkdom.
Gain dingen op een eerlijke manier.
Rijk worden op een eerlijke manier.
(Delphic Orders - Oud-Grieks gezegde)

Gezondheid is het hoogste goed voor de mens,
de tweede goed is een goede fysieke conditie
en de derde is rijkdom verkregen zonder bedrog.
(Plato, Gorgias)

Rijkdom is niet verwerpelijk, maar is niet het enige doel in het leven. Het is gewoon een middel om geluk te bereiken.
Dit betekent dat om rijk te worden moet gebaseerd zijn op uw eerlijke vaardigheden, in je productief werk, in het produceren van dingen uit de natuur en niet oplichting.
Omdat het geld niet mag leiden tot geld.

Voor al het kwaad van de te betalen rente is verantwoordelijk. (Aristoteles Politiek, algemene conclusie)

Het is goed om te onthouden dat rijkdom betekent niet noodzakelijkerwijs geld.

Als u wilt maken iemand rijk, niet geef hem geld, maar te verwijderen zijn verlangens. (Epicourus)

Want zelfs als iemand heeft te veel, altijd arm blijven als het verlangt naar meer en meer.

ΙΡΛΑΝΔΙΚΑ - IRELAND
Maidir rachmais.

Coinnigh fad ó shaibhreas.
Rudaí Gnóthachan ar bhealach cothrom.
Bheith saibhir ar bhealach cothrom.
(Orduithe Delphic - rá Gréigis Ársa)

Is é an dea-shláinte is mó don duine,
Is é an dara dea-riocht fisiciúil dea-
agus is é an tríú saibhreas a fuarthas gan deceit.
(Plato, Gorgias)

Ní Wealth rejectable ach nach é amháin i saol. Níl le déanamh ach ciallaíonn sonas a chur i gcrích.
Ciallaíonn sé seo go mór chun a fháil saibhir a bheith bunaithe ar do chuid scileanna macánta, i do chuid oibre torthúil, i rudaí a tháirgeadh ó nach nádúr agus scams.
Toisc nach mór an t-airgead a thabhairt airgead.

I gcás gach dhíogha Is é an t-ús iníoctha freagrach. (Polaitíocht Arastatail, conclúid ghinearálta)

Is maith a mheabhrú nach gá go gciallódh rachmais airgead.

Más mian leat a dhéanamh duine saibhir, ná airgead a thabhairt dó, ach ar a mianta a bhaint. (Epicourus)

Toisc go fiú má tá duine éigin i bhfad an iomarca, beidh sé fós i gcónaí droch má craves sé níos mó agus níos mó.

ΙΣΛΑΝΙΚΑ - ICELAND
Um auð.

Haldið fjarlægð frá auð.
Bættu við hlutina á sanngjarnan hátt.
Verða ríkur á sanngjarnan hátt.
(Delphic Pantanir - Forn grísk segja)

Heilsa er mesta gott fyrir mann,
annað gott er gott líkamlegt ástand
og þriðja er auður keypt án svik.
(Platon, Gorgías)

Auður er ekki rejectable en er ekki eini tilgangur í lífinu. Það er einfaldlega leið til að ná hamingju.
Þetta þýðir að til þess að fá ríkur verður að byggjast á heiðarlegum færni þína í afkastamikill vinna, í framleiðslu hluti af náttúrunni og ekki óþekktarangi.
Vegna þess að peningar mega ekki koma með peninga.

Fyrir alla illa í vaxtagjöldum er ábyrgur. (Aristóteles Stjórnmál, almenn niðurstaða)

Það er gott að muna að auður er ekki endilega peninga.

Ef þú vilt gera einhvern ríkur, ekki gefast honum pening, en fjarlægja langanir hans. (Epicourus)

Því jafnvel ef einhver hefur of mikið, alltaf verður áfram fátækur ef það craves fleiri og fleiri.

ΡΩΣΙΚΑ - RUSSIAN
О богатстве.

Держите расстояние от богатства.
Усиление вещи справедливым образом.
Стать богатым в справедливым образом.
(Дельфийский Заказы - древнегреческая пословица)

Здоровье есть величайшее благо для человека,
вторая хороша хорошем физическом состоянии
а третий богатство, приобретенное без обмана.
(Платон, Горгий)

Богатство не неприемлемым, но не единственная цель в жизни. Это просто средства для достижения счастья.
Это означает, что разбогатеть должно быть основано на ваш честный навыки, в плодотворной работе, в производстве вещи от природы, а не мошенников.
Потому что деньги не должны приносить деньги.

Для всех зол проценты к уплате несет ответственность. (Аристотель Политика, общий вывод)

Хорошо помню, что богатство не обязательно означает деньги.

Если вы хотите, чтобы кто-то богат, не дают ему денег, но удалить его желания. (Epicourus)

Потому что даже если кто-то слишком много, всегда будет оставаться бедным, если он жаждет больше и больше.

ΠΟΛΩΝΙΚΑ - POLISH
O zamożności.

Zachować odległość od bogactwa.
Zysk rzeczy w sposób uczciwy.
Stać się bogatym w sposób uczciwy.
(Delphic Zamówienia - Ancient Greek mówiąc)

Zdrowie jest największym dobrem dla człowieka,
Druga dobra jest dobra kondycja fizyczna
, a trzeci jest bogactwo zdobyte bez oszustwa.
(Platon, Gorgiasz)

Bogactwo nie jest rejectable, ale nie jest jedynym celem w życiu. To jest po prostu środkiem do osiągnięcia szczęścia.
Oznacza to, że się wzbogacić musi opierać się na uczciwych umiejętności w efektywnej pracy w produkcji, co z natury, a nie oszustwa.
Ponieważ pieniądze nie muszą przynieść pieniądze.

Za wszelkie zło należne odsetki, jest odpowiedzialny. (Arystoteles Polityka, ogólny wniosek)

Dobrze jest pamiętać, że bogactwo nie oznacza pieniędzy.

Jeśli chcesz, aby ktoś bogaty, nie dać mu pieniądze, ale usunąć jego pragnienia. (Epicourus)

Bo nawet jeśli ktoś ma za dużo, zawsze pozostanie biedny, jeśli pragnie więcej i więcej.

ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ - ROMANIAN
Despre bogăţia.

Păstraţi distanta de la bogăţie.
Gain lucrurile într-un mod echitabil.
Devenit bogat într-un mod echitabil.
(Obligă Delphic - zicală antică greacă)

Sănătatea este cel mai mare bine pentru om,
a doua este bună condiţie fizică bună
iar al treilea este averea dobândită fără înşelăciune.
(Platon, Gorgias)

Bogăţia nu este rejectable, dar nu este singurul scop in viata. Este pur şi simplu un mijloc de a realiza fericirea.
Aceasta înseamnă că pentru a ajunge bogat trebuie să se bazeze pe abilităţile dumneavoastră cinstit, în activitatea dumneavoastră de producţie, în producerea de lucrurile din natură şi nu escrocherii.
Deoarece banii nu trebuie sa aduca bani.

Pentru toate relele dobândă de plătit este responsabil. (Aristotel Politica, concluzia generală)

Este bine să ne amintim că bogăţia nu inseamna neaparat bani.

Daca vrei sa faci pe cineva bogat, nu-i dau bani, dar elimina dorintele lui. (Epicourus)

Pentru că chiar dacă cineva are prea mult, întotdeauna va rămâne slabă în cazul în care tanjeste dupa mai mult şi mai mult.

ΣΕΡΒΙΚΑ - SERBIAN
О богатству.

Држите растојање од богатства.
Стекните ствари на фер начин.
Постају богати на фер начин.
(Делпхиц Налози - Древни грчки говорећи)

Здравље је највеће добро за човека,
Друга добра је добра физичка кондиција
и трећи је богатство стечено без преваре.
(Платон, Горгиас)

Богатство није рејецтабле али није једина сврха у животу. То је једноставно средство за постизање среће.
То значи да да се обогати мора бити заснован на вашем искрене вештине, у продуктиван рад, у производњи ствари из природе, а не превара.
Јер новац не мора да доноси новац.

За сва зла камата је одговоран. (Аристотел Политика, општи закључак)

Добро је имати на уму да богатство не значи новац.

Ако желите да се неко богати, не дај му паре, али скине жеље. (Епицоурус)

Јер чак и ако неко има превише, увек ће остати сиромашни ако се жуди више и више.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ - BULGARIAN
За богатство.

Спазвайте дистанция от богатство.
Gain неща по справедлив начин.
Стани богат по честен начин.
(Делфийският Поръчки - древногръцки казва)

Здравето е най-добро за човека,
втората добро е добро физическо състояние
и третата е богатство придобити без измама.
(Платон, Gorgias)

Богатството не е бракуване, но не е единствената цел в живота. Това е просто средство да се постигне щастие.
Това означава, че за да забогатеят, трябва да се основава на честни умения, по-продуктивна работата си, в производството на неща от природата, а не измами.
Тъй като парите не трябва да носят пари.

За всички злини дължимата лихва е отговорен. (Аристотел, Политика, общото заключение)

Добре е да запомните, че богатството не означава непременно, пари.

Ако искате да направите някой богат, не му даде пари, но премахване на неговите желания. (Epicourus)

Защото дори ако някой е твърде много, винаги ще остане слабо, ако то копнее все повече и повече.

ΑΛΒΑΝΙΚΑ - ALBANIAN
Për pasurinë.

Mbani distance nga pasuria.
Gain gjërat në një mënyrë të ndershme.
Bëhen të pasur në mënyrë të drejtë.
(Urdhëron Delfit - duke thënë se greqishtja e vjetër)

Shëndeti është e mirë më e madhe për njeriun,
e mira e dytë është gjendje të mirë fizike
dhe e treta është pasuria e fituar pa mashtrime.
(Platoni, Gorgias)

Pasuria nuk është rejectable por nuk është qëllimi vetëm në jetë. Kjo është thjesht një mjet për të arritur lumturinë.
Kjo do të thotë se për të marrë e pasur duhet të bazohet në aftësitë tuaja të ndershëm, në punën tuaj produktive, në prodhimin e gjëra nga natyra dhe jo mashtrimet.
Për shkak se paratë nuk duhet të sjellë paratë.

Për të gjitha të këqijave interesit të pagueshëm është përgjegjës. (Aristoteli Politikë, përfundimin e përgjithshme)

Ajo është e mirë për të kujtuar se pasuria nuk do të thotë para.

Nëse ju doni të bëni dikë të pasur, nuk i japin atij para, por hiqni dëshirat e tij. (Epicourus)

Sepse edhe në qoftë se dikush ka shumë, gjithmonë do të mbetet e varfër në qoftë se ajo craves gjithnjë e më shumë.

ΟΥΓΓΡΙΚΑ - HUNGARIAN
Mintegy vagyon.

Tartsa távolság vagyon.
Gain dolgok igazságos módon.
Legyél gazdag, igazságos módon.
(Delphic Rendelések - ókori görög mondás)

Az egészség a legnagyobb jó az ember,
A második jó jó fizikai állapot
és a harmadik vagyon szerzett nélkül megtévesztés.
(Platón Gorgiasz)

Wealth nem rejectable, de nem az egyetlen célja az életben. Ez csak egy eszköz elérni a boldogságot.
Ez azt jelenti, hogy meggazdagodni kell alapulnia, a becsületes készség, a produktív munka, a termelő dolog a természet, és nem csalásokkal szemben.
Mivel a pénzt nem hoz pénzt.

Az összes rossz a fizetendő kamat a felelős. (Arisztotelész Politika, általános következtetés)

Jó megjegyezni, hogy a gazdagság nem feltétlenül jelenti azt, pénzt.

Ha azt szeretnénk, hogy valaki gazdag, akkor ne adjon neki pénzt, de vegye vágyait. (Epicourus)

Mert ha valaki túl sokat, mindig marad rossz, ha vágyik egyre.

ΤΣΕΧΙΚΑ - CZECH
O bohatství.

Udržujte vzdálenost od bohatství.
Zisk věci spravedlivě.
Zbohatnout spravedlivým způsobem.
(Objednávky Delphic - starověký Řek říká)

Zdraví je to největší dobro pro člověka,
druhý dobrý je dobré kondici
a třetí je majetek získaný bez podvodu.
(Platón, Gorgias)

Bohatství není rejectable, ale není to jediný smysl života. To je pouze prostředkem k dosažení štěstí.
To znamená, že, jak zbohatnout, musí být založeno na vaše upřímná dovednosti, v produktivní práci, při výrobě věci z přírody, a ne podvody.
Protože peníze se nesmí přinášet peníze.

Za všechna zla splatný úrok odpovídá. (Aristoteles Politika, obecný závěr)

Je dobré si uvědomit, že bohatství nutně neznamená peníze.

Pokud chcete, aby se někdo bohatý, ne že mu dají peníze, ale odstranit jeho touhy. (Epicourus)

Protože i když má někdo moc, zůstane navždy chudí, pokud touží stále více a více.

ΣΚΟΠΙΑΝΑ - SKOPJAN
За богатство.

Чувајте Одалеченост од богатство.
Стекнат работи во фер начин.
Стане богат во фер начин.
(Делфиско нарачки - старогрчкиот велејќи)

Здравјето е најголемото добро за човекот,
втората добра е добра физичка состојба
, а третата е богатство стекнато без измама.
(Платон, Горгија)

Богатството не е rejectable, но не е единствената цел во животот. Тоа е само начин да се постигне среќа.
Ова значи дека за да се збогатат мора да биде врз основа на вашите искрени вештини, во продуктивна работа, во производството на работите од природата не и измамите.
Затоа што парите не мора да донесе пари.

За сите зла на интерес треба да се плати е одговорен. (Аристотел Политика, општ заклучок)

Добро е да се запамети дека богатството не мора да значи пари.

Ако сакате да се направи некој богат, не му даде пари, но ги отстрани неговите желби. (Epicourus)

Бидејќи дури и ако некој има премногу, секогаш ќе остане сиромашните ако сака повеќе и повеќе.

ΣΛΟΒΑΚΙΚΑ - SLOVAKIAN
O bohatstvo.

Udržujte vzdialenosť od bohatstvo.
Zisk veci spravodlivo.
Zbohatnúť spravodlivým spôsobom.
(Objednávky Delphic - staroveký Grék hovorí)

Zdravie je to najväčšie dobro pre človeka,
druhý dobrý je dobrej kondícii
a tretí je majetok získaný bez podvodu.
(Platón, Gorgias)

Bohatstvo nie je rejectable, ale nie je to jediný zmysel života. To je len prostriedkom na dosiahnutie šťastia.
To znamená, že, ako zbohatnúť, musí byť založené na vaše úprimná zručnosti, v produktívnej práci, pri výrobe veci z prírody, a nie podvody.
Pretože peniaze sa nesmie prinášať peniaze.

Za všetky zla splatný úrok zodpovedá. (Aristoteles Politika, všeobecný záver)

Je dobré si uvedomiť, že bohatstvo neznamená nevyhnutne peniaze.

Ak chcete, aby sa niekto bohatý, nie že mu dajú peniaze, ale odstrániť jeho túžby. (Epicourus)

Pretože aj keď má niekto moc, ostane navždy chudobní, ak túži stále viac a viac.

ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ - SLOVENIAN
O bogastva.

Naj oddaljenost od bogastva.
Gain stvari na pošten način.
Postanite bogat na pošten način.
(Delfijski Naročila - stare grščine rekel)

Zdravje je najvišje dobro za človeka,
druga dobra je dobro fizično kondicijo
in tretji je bogastvo pridobil brez prevare.
(Platon, Gorgias)

Bogastvo ni rejectable vendar ni edini cilj v življenju. To je preprosto sredstvo za doseganje sreče.
To pomeni, da bi dobili bogate mora temeljiti na vaš iskren sposobnosti, v produktivno delo, za izdelavo stvari iz narave in ni prevare.
Ker denarja ne sme prinašajo denar.

Za vse zlo na obresti je odgovoren. (Aristotel Politics, splošna ugotovitev)

To je dobro spomniti, da se bogastvo ne pomeni nujno denar.

Če želite, da bi nekdo bogat, ne da mu denar, ampak odstraniti svoje želje. (Epicourus)

Ker tudi če nekdo ima preveč, bo vedno ostala slaba, če hrepeni bolj in bolj.

ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ - UKRAINE
Про багатство.

Тримайте відстань від багатства.
Посилення речі справедливим чином.
Стати багатим в справедливим чином.
(Дельфійський Замовлення - давньогрецька прислів'я)

Здоров'я є найбільше благо для людини,
друга хороша хорошому фізичному стані
а третій багатство, придбане без обману.
(Платон, Горгій)

Багатство не неприйнятним, але не єдина мета в житті. Це просто засоби для досягнення щастя.
Це означає, що розбагатіти має грунтуватися на ваш чесний навички, в плідній роботі, у виробництві речі від природи, а не шахраїв.
Бо гроші не повинні приносити гроші.

Для всіх зол відсотки до сплати несе відповідальність. (Арістотель Політика, загальний висновок)

Добре пам'ятаю, що багатство не обов'язково означає гроші.

Якщо ви хочете, щоб хтось багатий, не дають йому грошей, але видалити його бажання. (Epicourus)

Бо навіть якщо хтось занадто багато, завжди буде залишатися бідним, якщо він жадає більше і більше.

ΚΡΟΑΤΙΚΑ - CROATIAN
O bogatstvu.

Držite udaljenost od bogatstva.
Stvari i dobiti pošten način.
Postati bogat i pošten način.
(Delfski Narudžbe - starogrčki Reći)

Zdravlje je najveće dobro za čovjeka,
Druga dobra dobrom fizičkom stanju
a treći je Stečena bogatstvo bez prijevare.
(Platon, Gorgija)

Bogatstvo NIJE NIJE rejectable Ali jedina svrha i život. Jednostavno to je način ostvariti Sreća Ut.
To znači da bi se obogatili To mora biti Iskren na temelju svoje vještine i vaš produktivnog rada, i proizvodnju stvari iz prirode i bilješke prevare.
Budući da novac mora donijeti novac bilješke.

Za sva zla je odgovoran payabl kamata. (Aristotel Politika, opći zaključak)

Dobro je imati na umu da bogatstvo nužno ne znači novac bilješke.

Ako želite da netko bogati, ne daju mu novac, ali želja uklanjanje vikendice. (Epicourus)

Jer čak i ako netko ima previše, uvijek će ostati loša ako žudi za sve više i više.

ΛΕΤΟΝΙΚΑ - LATVIAN
Par Wealth.

Uzglabāt attālumā no bagātības.
Lietām un iegūt taisnīgi.
Kļūsti Rich un taisnīgi.
(Delfu Pasūtījumi - sengrieķu saka)

Veselība ir lielākais labs cilvēks,
Otrais labs ir labā fiziskā stāvoklī
un trešais ir iegūtās Wealth bez viltu.
(Platons, Gorgias)

Wealth NAV NAV rejectable Bet vienīgais mērķis un Life. Vienkārši tā ir līdzeklis paveikt Happiness Ot
Tas nozīmē GET bagāta, ka jābūt godīgiem, pamatojoties uz jūsu prasmes un savu produktīvu darbu, un ražo lietas no dabas un piezīmes veida izkrāpšanu.
Jo nauda ir jārada nauda piezīmes.

Attiecībā uz visiem ļaunumiem ir atbildīgā payabl nozīmi. (Aristotelis Politika, General Secinājumi)

Ir labi atcerēties, ka bagātība nav vienmēr nozīmē naudu piezīmes.

Ja jūs vēlaties veikt Someone Rich, nedod viņam naudu, bet vēlmes noņemt mājiņas. (Epicourus)

Jo tad, ja kāds ir pārāk daudz, vienmēr paliks Poor ja tā alkst vairāk un vairāk.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΑ - LITHUANIAN
Apie turtas.

Laikyti atstumu nuo turto.
Daiktai ir įgyti sąžiningai.
Tapti turtingu ir sąžiningai.
(Delficki Užsakymai - senovės graikų Sakydamas)

Sveikata yra didžiausias geras vyras,
Antra gera yra gera fizinė būklė
ir Trečia įgyjamas turtas be apgaulės.
(Platonas, Gorgijas)

Turtas nėra NĖRA rejectable Tačiau vienintelis tikslas ir gyvenime. Tiesiog tai yra priemonė pasiekti Laimė Antradienis
Tai reiškia, Get Rich Tai turi būti sąžiningas remiasi savo įgūdžius ir jūsų produktyvaus darbo ir gamyba dalykų iš gamtos ir pastabos sukčiai.
Kadangi pinigai turi atnešti pinigų pastabas.

Dėl visų blogybių yra atsakingas payabl palūkanos. (Aristotelis Politika, bendrą išvadą)

Tai gera prisiminti, kad turtas nėra nebūtinai reiškia pinigų pastabas.

Jei norite, kad kažkas turtingas, nesuteikia jam pinigų, bet troškimus pašalinti kotedžai. (Epicourus)

Nes net jei kas nors per daug, visada išliks Blogas jeigu jis trokšta vis daugiau ir daugiau.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΚΑ – BELARUSSIAN
Аб багацці.

Трымайце адлегласць ад багацця.
Рэчы і атрымаць сумленна.
Стаць багатым і справядлівым чынам.
(Дэльфійскі Заказы - старажытнагрэцкая прыказка)

Здароўе ёсць найвялікшы карысць для чалавека,
Другая добрая добрым фізічным стане
і-трэцяе, набытага багацця без падману.
(Платон, Горге)

Багацьце не НЕ непрымальным Але толькі мэта і жыццё. Проста гэта сродак выканання Шчасце аў
Гэта азначае, Get Rich Гэта павінна быць сумленнай аснове вашых навыкаў і вашай плённай працы, а вытворчасць рэчаў ад прыроды і нататкі ашуканцаў.
Таму што грошы павінны прыносіць грошы нататкі.

Для ўсіх попелаў з'яўляецца Адказны payabl інтарэсаў. (Арыстоцель Палітыка, Агульная заключэнне)

Гэта добра памятаць, што багацце робіць абавязкова азначае грошы нататкі.

Калі вы хочаце, каб хто-то багаты, не даюць яму грошы, але хоча выдаліць катэджаў. (Epicourus)

Таму што нават калі хто-то занадта шмат, заўсёды будзе заставацца бедным, калі ён прагне больш і больш.

ΕΣΘΟΝΙΚΑ - ESTONIAN
Jõukust.

Hoidke kaugus rikkust.
Asjad ja saada õiglaselt.
Hakka Rich ja õiglaselt.
(Delfi Tellimused - vanakreeka Öeldes)

Tervis on suurim hea mees,
Teine hea on heas
ja kolmas on omandatud Wealth Ilma pettus.
(Platon, Gorgias)

Wealth EI EI rejectable Kuid ainus eesmärk ja Life. Lihtsalt see on vahend täita Happiness Teisip
See tähendab, GET rikas, et peab olema aus põhineb oma oskusi ja oma produktiivset tööd ja toodavad asju loodusest ja Notes petuskeemid.
Sest raha peab tooma raha märkmed.

Sest kõik pahed on Vastutav payabl intressid. (Aristoteles Politics, General Järeldus)

On hea meeles pidada, et rikkus ei tähenda tingimata raha märkmed.

Kui sa tahad teha keegi Rich, ei anna talle raha, kuid soove eemaldada majad. (Epicourus)

Sest isegi kui keegi on liiga palju, jääb alati halb, kui ta ihkab rohkem ja rohkem.

ΤΟΥΡΚΙΚΑ - TURKISH
Servet hakkında.

Servet uzaklıkta tutun.
Şeyler ve adil Manner kazanç.
Zengin ve adil olun.
(Delphic Siparişler - Eski Yunanca demek)

Sağlık, insan için en hayırlı olan
İkinci iyi iyi fiziksel bir durumdur
ve Üçüncü aldatma olmadan Servet elde edilir.
(Platon, Gorgias)

Servet rejectable DEĞİLDİR Ama sadece Amaç ve Yaşam DEĞİLDİR. Basitçe Mutluluk Salı başarmak bir araçtır.
Bu, Dürüst yeteneklerinizi ve verimli çalışmasına dayalı ve doğa ve Notlar dolandırıcılık şeyleri üretmek Olmalı Zengin GET.
Para para notlar getir olmalı çünkü.

Bütün kötülüklerin sorumlusu payabl Faiz edilir. (Aristo Siyaset, Genel Sonuç)

Bu kadar zenginlik mutlaka notlar para demek unutmayın iyidir.

Sen Biri zengin olmasını istiyorsanız, ona para verin, Ama Desires evler çıkarmayın. (Epicourus)

Daha fazla craves çünkü eğer birisi çok fazla olsa bile, her zaman zayıf kalın olacak.

ΜΑΛΤΕΖΙΚΑ – MALTESE
Dwar il-ġid.

Żomm distanza mill-ġid.
Gwadan affarijiet b'mod ġust.
Jsiru sinjuri b'mod ġust.
(Ordnijiet Delfika - qal Grieg Antik)

Is-saħħa hija l-akbar tajba għall-bniedem,
It-tieni kundizzjoni fiżika tajba hija tajba
u t-tielet hija ġid akkwistat mingħajr qerq.
(Plato, Gorgias)

Ġid mhux rejectable iżda mhuwiex l-uniku għan fil-ħajja. Hija sempliċiment mezzi biex tlesti kuntentizza.
Dan ifisser li biex tikseb sinjuri għandhom ikunu onesti bbażati fuq il-ħiliet tiegħek, produttivi fix-xogħol tiegħek, fil-produzzjoni tal-affarijiet min-natura u mhux scams.
Minħabba li l-flus ma jridux iwasslu l-flus.

Responsabbli għall kollha l-ħażen ta 'l-interessi ma jkunu pagabbli. (Politics Aristotle, il-konklużjoni ġenerali)

Huwa tajjeb li wieħed jiftakar li l-ġid ma jfissirx neċessarjament flus.

Jekk inti tixtieq li tagħmel xi ħadd sinjuri, ma tagħtih l-flus, iżda neħħi x-xewqat tiegħu. (Epicourus)

Minħabba li, anki jekk xi ħadd ikollu wisq, dejjem se jibqgħu foqra jekk craves aktar u aktar.

ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΑ – CATALAN
Sobre la riquesa.

Mantenir la distància de la riquesa.
Augment de les coses d'una manera justa.
Fer-se ric d'una manera justa.
(Ordres de Delfos - dient grec antic)

La salut és el major bé per a l'home,
La segona bona condició física és bona
i la tercera és la riquesa adquirida sense engany.
(Plató, Gorgias)

La riquesa no és rebutjable, però no és l'únic propòsit en la vida. És simplement un mitjà per aconseguir la felicitat.
Això significa que per fer-se ric ha de ser honest sobre la base de les seves habilitats i productiva en el seu treball, en la producció de les coses de la naturalesa i no una estafa.
Com que els diners no ha de portar els diners.

Responsable de tots els mals dels interessos són pagadors. (Política d'Aristòtil, la conclusió general)

És bo recordar que la riquesa no significa necessàriament diners.

Si vostè vol fer amb algú ric, no li donen diners, sinó eliminar als seus desitjos. (Epicourus)

Perquè fins i tot si algú té massa, sempre seguirà sent pobra si es vol més i més.

ΒΑΣΚΙΚΑ – BASQUE
Aberastasuna buruz.

Keep from distantzia aberastasuna.
Gain gauza bat arrazoizko eran.
Bihurtu da feria modu aberatsa da.
(Delphic Eskariak - Antzinako Greziako esaten)

Osasun gizon ona handiena da,
Bigarren egoera fisiko ona ona da
eta hirugarren aberastasuna Deceit gabe eskuratu da.
(Platon, Gorgias)

Aberastasuna ez da rejectable baina ez da bizitzan helburu bakarra. Besterik ez da bide zorionaren egiteko.
Horrek esan nahi du aberatsa zintzoa izan behar zure gaitasunak oinarrituta, zure lana produkzio, gauzak ekoizten natura eta Iruzurrak from ez dela iritsi.
Dirua behar ez delako ekarri dirua.

Interes males guztien arduraduna da ordainagiria. (Aristoteles-en Politika, orokorra ondorioa)

Ona duten aberastasuna ez da dirua nahitaez gogoratu behar da.

Nahi duzun norbait aberatsa egin nahi baduzu, ez eman zion dirua, baina bere desioak kendu. (Epicourus)

Nahiz eta inork gehiegi delako, beti geratzen craves pobre gehiago eta gero.

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΙΚΑ – FILLIPINO
Tungkol sa kayamanan.

Panatilihin ang layo mula sa kayamanan.
Makakuha ng mga bagay-bagay sa isang makatarungang paraan.
Maging mayaman sa isang makatarungang paraan.
(May dalawang kahulugan Order - Laong Griyego sinasabi)

Kalusugan ay ang pinakamalaking mabuti para sa tao,
Ang ikalawang magandang pisikal na kondisyon ay mabuti
at third ay kayamanan nakuha nang walang panlilinlang.
(Plato, Gorgias)

Kayamanan ay hindi rejectable ngunit hindi ang tanging layunin sa buhay. Ito ay simpleng paraan upang makamit kaligayahan sa inyo.
Nangangahulugan ito na upang makakuha ng rich ay dapat maging matapat batay sa iyong mga kasanayan, produktibong sa iyong trabaho, sa paggawa ng mga bagay-bagay mula sa likas na katangian at hindi scam.
Dahil ang pera ay hindi dapat dalhin ang pera.

Responsable para sa lahat ng evils ng interes ay maaaring bayaran. (Aristotle ay Politika, ang pangkalahatang konklusyon)

Ito ay mahusay na tandaan na ang kayamanan ay hindi kinakailangang ibig sabihin ng pera.

Kung nais mong gumawa ng isang tao rich, huwag magbigay sa kanya ng pera, ngunit alisin ang kanyang desires. (Epicourus)

Dahil kahit na kapag ang isang tao ay may masyadong maraming, ay palaging mananatiling mahirap kung ito craves higit pa at higit pa.

ΣΟΥΑΧΙΛΙ – SWAHILI
Kuhusu mali.

Weka umbali kutoka mali.
Kupata mambo kwa njia ya haki.
Kuwa matajiri kwa njia ya haki.
(Delphic Daraja - Ugiriki ya kale wanasema)

Afya ni nzuri zaidi kwa mtu,
pili hali nzuri kimwili ni nzuri
na ya tatu ni mali unaopatikana bila Udanganyifu.
(Plato, Gorgias)

Mali si rejectable lakini si lengo tu katika maisha. Ni kwa maana ya kukamilisha furaha.
Hii ina maana kwamba kupata utajiri lazima kuwa waaminifu kutokana na ujuzi wako, uzalishaji katika kazi yako, katika kuzalisha vitu kutoka asili na si scams.
Kwa sababu fedha lazima kuleta fedha.

Kuwajibika kwa maovu yote ya riba ni kulipwa. (Aristotle wa Siasa, hitimisho mkuu)

Ni vizuri kukumbuka kwamba mali haimaanishi fedha.

Kama unataka kufanya mtu tajiri, wala kumpa fedha, lakini kuondoa tamaa zake. (Epicourus)

Kwa sababu hata kama mtu ana sana, daima kubaki maskini kama craves zaidi na zaidi.

ΑΦΡΙΚΑΑΝΣ - AFRIKANS
Oor rykdom.

Hou afstand van rykdom.
Kry dinge in 'n regverdige wyse.
Ryk geword het in 'n regverdige wyse.
(Delphic Bestellings - Grieks sê)

Gesondheid is die grootste goed is vir die man,
Die tweede goeie fisiese toestand is 'n goeie
en die derde is rykdom bekom sonder bedrog.
(Plato, Gorgias)

Rykdom is nie rejectable maar dit is nie die enigste doel in die lewe. Dit is bloot 'n manier om geluk te bereik.
Dit beteken dat om ryk te word, moet gebaseer wees eerlik oor jou vaardighede, produktiewe in jou werk, in die vervaardiging van dinge uit die natuur en nie bedrog.
Omdat die geld moet nie die geld bring.

Verantwoordelik is vir al die euwels van die rente betaalbaar. (Aristoteles se Politics, die algemene gevolgtrekking)

Dit is goed om te onthou dat rykdom beteken nie noodwendig geld nie.

As jy wil maak iemand ryk, gee hom nie geld nie, maar verwyder sy begeertes. (Epicourus)

Want selfs as iemand te veel, sal altyd arm bly as dit begeer meer en meer.

ΑΪΤΗΣ – CREOLE HAITI
About richès.

Kenbe distans soti nan richès.
Akeri bagay sa yo nan yon mannyè ki jis.
Yo vin rich nan yon fason ki jis.
(Preskripsyon obscures - Ansyen li di grèk)

Sante se yon bon bagay a pi gran pou moun lan,
dezyèm kondisyon ki bon fizik se yon bon bagay
ak twazyèm lan se richès akeri san yo pa twonpe.
(Platon, Gorgias)

Richès se pa sa rejectable men se pa sa bi a sèlman nan lavi. Li se senpleman yon vle di akonpli kontantman.
Sa vle di ke yo ka resevwa moun rich yo dwe onèt ki baze sou konpetans ou, pwodiktif nan travay ou, nan pwodwi bagay sa yo soti nan nati epi yo pa èskrokri.
Paske lajan an pa dwe pote lajan an.

Responsab pou tout mal yo nan enterè a se peyab. (Politics Aristòt la, konklizyon la an jeneral)

Li ta pi bon sonje ke richès pa nesesèman vle di lajan.

Si ou vle pou fè yon moun, rich, pa ba l 'lajan, men retire dezi l' yo. (Epicourus)

Paske menm si yon moun gen twòp, ap toujou rete pòv si li craves pi plis ak plis.

ΒΙΕΤΝΑΜΕΖΙΚΑ – VIETNAMESE
Giới giàu có.

Giữ khoảng cách từ sự giàu có.
Có được những thứ một cách công bằng.
Trở thành giàu có một cách công bằng.
(Delphic đơn đặt hàng - Hy Lạp cổ đại nói)

Y tế là tốt nhất cho người đàn ông,
thứ hai điều kiện thể chất tốt là tốt
và thứ ba là sự giàu có được mà không có Sự gian trá tàn.
(Plato, Gorgias)

Sự giàu có không phải là rejectable nhưng không phải là mục đích duy nhất trong cuộc sống. Nó chỉ đơn giản là một phương tiện để thực hiện hạnh phúc.
Điều này có nghĩa rằng để có được phong phú trung thực phải được dựa trên kỹ năng của bạn, hiệu quả trong công việc của bạn, trong sản xuất những thứ từ thiên nhiên và không lừa đảo.
Bởi vì tiền không phải mang theo tiền.

Chịu trách nhiệm cho tất cả các tệ nạn quan tâm là phải nộp. (Aristotle Chính trị, các kết luận chung)

Nó là tốt để nhớ rằng sự giàu có không có nghĩa là tiền bạc.

Nếu bạn muốn làm cho người giàu, không cho anh ta tiền, nhưng loại bỏ những ham muốn của mình. (Epicourus)

Bởi vì ngay cả khi ai đó đã quá nhiều, luôn luôn sẽ vẫn nghèo nếu nó khao khát nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΚΑ – INDONESIAN
Tentang kekayaan.

Jaga jarak dari kekayaan.
Mendapatkan hal-hal dengan cara yang adil.
Menjadi kaya dengan cara yang adil.
(Pesanan Delphi - Yunani Kuno mengatakan)

Kesehatan adalah kebaikan terbesar bagi manusia,
Kondisi fisik kedua baik adalah baik
dan yang ketiga adalah kekayaan diperoleh tanpa Keruntuhan.
(Plato, Gorgias)

Kekayaan tidak rejectable tapi tidak satu-satunya tujuan dalam hidup. Ini hanyalah sebuah sarana untuk mencapai kebahagiaan.
Ini berarti bahwa untuk menjadi kaya harus jujur berdasarkan keahlian Anda, produktif dalam pekerjaan Anda, dalam memproduksi hal-hal dari alam dan bukan penipuan.
Karena uang tidak harus membawa uang.

Bertanggung jawab untuk semua kejahatan bunga dibayarkan. (Politics Aristoteles, kesimpulan umum)

Adalah baik untuk mengingat bahwa kekayaan tidak selalu berarti uang.

Jika Anda ingin membuat seseorang kaya, jangan memberinya uang, tetapi menghapus keinginannya. (Epicourus)

Karena bahkan jika seseorang memiliki terlalu banyak, selalu akan tetap miskin jika sangat membutuhkan lebih dan lebih.

ΚΙΝΕΖΙΚΑ – CHINESE
关于财富

远离财富的距离。
在公平的方式获得的东西。
成为一个公平的方式丰富。
(Delphic订单 - 古希腊格言)

健康是人类最大的为好
第二个良好的身体状态良好
三是没有欺骗获得的财富。
(柏拉图,高尔吉亚)

财富是不拒收,但不是人生的唯一目的。这是一个简单的手段来完成的幸福。
这意味着,要致富必须诚实根据你的技能,在你的工作效率,从生产,而不是诈骗性质的东西。
因为钱不能带来钱。

所有的罪恶负责支付利息(亚里士多德的政治,一般的结论)

这是好事,记住,财富并不一定意味着钱。

如果你想富有的人,不给他钱,但除去他的欲望。 (Epicourus)

因为即使有人已经太多了,永远地留差,如果它渴望越来越多。

關於財富

從財富保持距離。
在一個公平的方式出售的東西。
在一個公平的方式,成為豐富。
(Delphic訂單 - 古希臘格言)

健康是人的最大的好處
第二個好身體狀況良好
第三是沒有欺騙獲得的財富。
(柏拉圖,高爾吉亞)

財富不是拒收,但不是生活中的的唯一目的。它是一個簡單的手段來完成幸福。
這意味著,得到豐富,必須誠實技能的基礎上,在您的富有成效的工作在生產性質和不欺詐的事情,。
因為這筆錢必須不帶錢。

對於所有的罪惡負責應付利息(亞里士多德政治,一般性的結論)

這是很好的記住,財富並不一定意味著錢。

如果你想別人豐富,不給他錢,但刪除他的慾望。 (Epicourus)

因為即使有人已經太多,始終將保持差,如果它渴望越來越多。

ΤΑΪΛΑΝΔΕΖΙΚΑ - THAI

เกี่ยวกับความมั่งคั่ง

รักษาระยะห่างจากความมั่งคั่ง
สิ่งที่ได้รับในลักษณะที่เป็นธรรม
กลายเป็นที่อุดมไปด้วยในลักษณะที่เป็นธรรม
(ใบสั่ง Delphic -- คำพูดที่กรีกโบราณ)

สุขภาพเป็นสิ่งที่ดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับมนุษย์
ที่ดีที่สองคือสภาพร่างกายที่ดี
และที่สามเป็นความมั่งคั่งที่ได้มาโดยไม่หลอกลวง
(Plato, Gorgias)

ความมั่งคั่งไม่ได้เป็น rejectable แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวในชีวิต มันเป็นเพียงหมายถึงการที่จะบรรลุความสุข
ซึ่งหมายความว่าจะได้รับมั่งมีจะต้องขึ้นอยู่กับทักษะที่ซื่อสัตย์ของคุณในการทำงานมีประสิทธิผลของคุณในการผลิตสิ่งจากธรรมชาติและไม่หลอกลวง
เพราะเงินไม่ต้องนำเงิน

สำหรับความชั่วร้ายทั้งหมดที่ชำระดอกเบี้ยเป็นผู้รับผิดชอบ (อริสโตเติลการเมือง, ข้อสรุปทั่วไป)

มันเป็นความดีที่จะจำความมั่งคั่งที่ไม่ได้หมายความว่าเงิน

ถ้าคุณต้องการให้คนที่อุดมไปด้วยไม่ให้เขาเงิน แต่เอาความปรารถนาของเขา (Epicourus)

เพราะถึงแม้ถ้ามีคนมากเกินไปเสมอจะยังคงไม่ดีถ้ามัน craves มากขึ้น

ΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ - JAPANESE
富について

富からの距離を保つ。
公正な方法で物事を得る。
公正な方法で金持ちになる。
(デルフォイの受注 - 古代ギリシャのことわざ)

健康は人間の最大の良いです。
1位と大差のない2位は、体調を整えています
そして三つ目は偽りなく取得した財産です。
(プラトン、ゴルギアス)

富は排除すべきではないが人生の唯一の目的ではありません。それは、単に幸福を達成するための手段です。
これは、豊かなが自然とではない詐欺から物事を製造する際に、あなたの生産的な仕事で、あなたの正直なスキルに基づいている必要があります取得することを意味します。
お金はお金を持ってはいけませんので。

すべての悪のために支払利息は(アリストテレス政治、一般的な結論)責任がある

それは、その富が必ずしもお金を意味しない覚えて良いです。

誰かが豊かにしたい場合は、彼にお金を与えるが、彼の欲望を削除しないでください。 (Epicourus)

誰かがあまりにも多くを持っていても、それはより多くを懇願場合があるため、常に貧しいままになります。

ΑΡΑΒΙΚΑ - ARABIC

حول الثروة

إبقاء مسافة واحدة من الثروات.
كسب الامور بطريقة عادلة.
يصبح غنيا بطريقة عادلة.
(أوامر دلفي -- اقوال اليونانية القديمة)

الصحة هي أعظم جيدة للرجل
الصالح الثاني هو حالة بدنية جيدة
والثالث هو الثروة المكتسبة دون غش.
(أفلاطون ، Gorgias)

ليس مقبولا ثروة لكنه ليس الهدف الوحيد في الحياة. انها مجرد وسيلة لتحقيق السعادة.
هذا يعني أنه للحصول على الأغنياء يجب أن تستند على مهاراتك صادقين ، في عملك الإنتاجية ، في انتاج أشياء الطبيعة وليس من الحيل.
لأنه يجب أن المال لا يجلب المال.

لجميع الشرور والفوائد المستحقة غير المسؤولة (أرسطو السياسة ، والاستنتاج العام)

انه لامر جيد ان نتذكر ان الثروة لا يعني بالضرورة المال.

إذا كنت تريد أن تجعل شخصا غنيا، لا يعطيه المال ، ولكن إزالة رغباته. (Epicourus)

لأنه حتى لو شخص لديه الكثير جدا ، وسوف تظل دائما فقراء إذا كان يشتهي أكثر وأكثر.


ΕΒΡΑΪΚΑ - HEBREW
אודות עושר

שמור מרחק עושר.
קבל את הדברים בצורה הוגנת.
להתעשר בצורה הוגנת.
(הזמנות מדלפי - אמרות יוונית עתיקה)

הבריאות היא טובה ביותר עבור האדם
טוב השני הוא במצב גופני טוב
והשלישי הוא עושר רכשה ללא רמאות.
(אפלטון, גורגיאס)

עושר אינו rejectable אבל הוא לא המטרה היחידה בחיים. זה פשוט אמצעי כדי להשיג את האושר.
משמעות הדבר היא כי כדי להתעשר צריך להיות מבוסס על מיומנויות כנה שלך, בעבודה פרודוקטיבית שלך, בהפקת דברים מהטבע לא הונאות.
בגלל כסף לא צריך להביא כסף.

לכל הרעות החולות הריבית שישולמו אחראי (אריסטו, פוליטיקה, המסקנה הכללית)

זה טוב לזכור כי עושר אינו בהכרח כסף.

אם אתה רוצה להפוך מישהו עשיר, לא לתת לו כסף, אבל להסיר את רצונותיו. (Epicourus)

כי גם אם למישהו יש יותר מדי, תמיד יישאר עני אם זה משתוקק יותר ויותר.

Πηγή:Πύλη Ιάσωνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.